Niepokalana

Aborcja i rozum

·moje przemyślenia ·
 1. Należymy do gatunku homo sapiens co znaczy „człowiek myślący” i dlatego nie powinniśmy w decyzjach kierować się emocjami, ale rzetelnie i uczciwie zbadać sprawę rozumem.
 2. Nie ma innej medycznej definicji początku życia ludzkiego jak moment poczęcia, gdy tworzy się nowe DNA i rozpoczyna nieodwracalny proces konstytuowania się ciała, który trwa aż do śmierci i obejmuje różne stadia rozwoju.
   

  – Trybunał Sprawiedliwości UE w 2011 r. w wyroku Brustle vs. Greenpeace stwierdził, że prawna ochrona wynikające z godności człowieka zaczyna się już w momencie poczęcia, w embrionalnej fazie życia, ponieważ zapłodnienie rozpoczyna proces rozwoju człowieka. Stanowisko to potwierdził w 2014 r. w orzeczeniu w sprawie International Stem Cell Corporation vs. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.

  – Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dn. 28 maja 1997 r. pod sygn. K26/96 ogłosił, że: Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.

  – Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ w 1989 r. i ratyfikowana przez RP w 1991 r. głosi, że dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu

 3. Ornitolog nie musi być ptakiem, ekspert ds. narkotyków nie musi być narkomanem, tak też argument, że tylko kobiety mogą wypowiadać się na temat życia dzieci nienarodzonych jest fałszywy.
 4. Zadaniem lekarza jest leczyć i ratować życie pacjenta. W zakres jego obowiązków nie wchodzi wyrządzanie szkody bądź tego życia pozbawianie. W pełnym tekście przysięgi Hipokratesa znajdujemy słowa: «Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją».
 5. Wiele kobiet rozumie, że aborcja jest zabiciem niewinnej istoty ludzkiej we wczesnej fazie rozwoju i tym samym są jej przeciwniczkami.
 6. W sytuacji, w której życie kobiety jest zagrożone, lekarze mają prawo je ratować nawet jeśli wiąże się to z uśmierceniem dziecka, które nie jest przecież celem samym w sobie jak we wszystkich innych przypadkach. Fałszem jest zatem twierdzić, że całkowity zakaz aborcji jest zamachem na życie kobiet, gdyż w omawianym przypadku mamy do czynienia z kontratypem.
 7. Nie ma żadnych powodów dla których kobieta, której życie nie jest zagrożone, miałaby mieć możliwość unicestwienia życia, które się w niej rozwija. Jeśli ktoś ją „zmusza” do urodzenia dziecka, to natura, gdyż to jej nieodwracalne procesy prowadzą w sposób nieunikniony, bez żadnej ludzkiej ingerencji, do jego narodzin.
 8. W przypadku gwałtu nie mamy do czynienia tylko z „dzieckiem gwałciciela”, gdyż każde dziecko poczyna się z dwojga rodziców, a zatem aborcja jest zabiciem własnego dziecka.
 9. Kobiecie będącej ofiarą gwałtu należy zapewnić pomoc medyczną, psychologiczną i duchową, którą nie jest zezwolenie jej na to, by działając w afekcie zgodziła się na zabicie własnego dziecka. Po jego narodzinach może zdecydować czy je zatrzymać albo zostawić w szpitalu czy w Oknie Życia. W każdej diecezji funkcjonują także Domy Samotnej Matki, które pomagają w takich sytuacjach kobietom pozbawionym wsparcia.
 10. Dlaczego mielibyśmy się godzić na zabijanie niewinnych dzieci, które są ofiarami przestępstwa tak samo jak ich matki, a nie godzić się na zabijanie sprawców tych przestępstw? Gdyby karać gwałcicieli w taki sposób w jaki zabija się dzieci nienarodzone – poprzez zgniatanie czaszki, wyrywanie kolejno kończyn, czy próżniowe rozczłonkowanie, liczba przestępstw tego rodzaju z całą pewnością by radykalnie spadła. Dlaczego więc ci, którzy domagają się prawa do zabicia ofiar, nie domagają się prawa do zabicia sprawców przestępstw?
 11. Jeśli dozwalamy na uśmiercanie dzieci we wczesnym stadium rozwoju, które są obarczone chorobami, które nie pozwolą im na samodzielność bądź nie mają szans na długie życie, dlaczego mielibyśmy analogicznie nie dozwalać na zabijanie dorosłych, chorych terminalnie lub kalekich osób, bez ich zgody?
 12. Jeśli mówimy, że dziecko nienarodzone jest w pełni zależne od matki i dlatego ma ona prawo decydować o jego życiu i śmierci, to dlaczego nie miałaby ona mieć takiego prawa względem dziecka narodzonego, które nie jest wcale mniej zależne i pozostawione samemu sobie umrze?
 13. Istnienie podziemia płatnych zabójców nie stanowi żadnego argumentu za tym, by legalizować zawód płatnego zabójcy, tak też fakt pojawienia się podziemnych klinik aborcyjnych nie jest argumentem za tym, by dopuszczać w świetle prawa zabijanie dzieci nienarodzonych.
 14. W ostatnim czasie wyszło na jaw, iż amerykańska organizacja Planned Parenthood, utrzymująca że aborcja nie jest zabiciem człowieka, prowadziła nielegalny handel ludzkimi organami pochodzącymi z tego procederu. Czy nie jest czymś oczywistym, że ludzkie organy pochodzą od człowieka, zaś okłamywanie opinii publicznej na temat początków życia ludzkiego leży w interesie organizacji czerpiących zyski z zabijania nienarodzonych dzieci?
 15. Tym, którym te argumenty nie wystarczają, polecam zapoznać się z materiałami pochodzącymi z legalnie działających klinik aborcyjnych na stronie Grantham Collection.

(opublikowano:1 kwietnia 2016 r.)