dążenie.

·poezja ·

Jeśli nie ma obiektywnego dobra,
to nie ma dobra do którego należałoby wspólnie dążyć.
Istnieje wtedy tylko dobro subiektywne,
gdzie dobrem jest to, co robię,
bez względu na to, co robię
– jeśli tylko uznam, że jest to dobrem.
Nie istnieje wtedy wspólny dla wszystkich cel działania,
więc jedynym celem mowy jest podporządkowanie świata własnej woli.
Jeśli zaś istnieje obiektywne dobro,
to celem mowy jest współdziałanie
dla tego dobra pełnej realizacji.
Podporządkowanie świata tej jednorodzonej,
uniwersalnej woli,
której istnienie w sobie rozpoznajemy.
Podporządkowanie się temu jednemu,
Prawdziwie Boskiemu
Archetypowi Człowieka,
który godzi w sobie
wszystkie typy ludzi,
tworząc z nich prawdziwą jedność
w swojej miłości.

(opublikowano:19 czerwca 2018 r.)