Niepokalana

Dogmaty maryjne

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Poniższy fragment potwierdzający dogmaty maryjne związane ze szczególnym posłannictwem Najświętszej Maryi Panny (nie wszystkie zostały ogłoszone w sposób uroczysty lecz wszystkie należą do Tradycji Kościoła), stwierdzające że jest Matką Boga, Pośredniczką, Współodkupicielką, Matką i Królową ludzkości, oraz Rozdawczynią wszystkich łask, pochodzi z Katechizmu Maryjnego o .Gabriela Roschini OSM (wyd. Te Deum, Warszawa 2001; Imprimatur: Rzym, dn. 12 lutego 1950 r., ks. Alphonsus M. Benetti; Alba, dn. 2 lutego 1950 r., ks. kan. Pasquale Gianolio, Wikariusz Generalny).

 

WSTĘP – POJĘCIE – PODZIAŁ

 

1. Co jest potrzebne do dobrego poznania dogmatów maryjnych?
Dla dobrego poznania dogmatów maryjnych oraz praw dotyczących Najświętszej Panny należy rozważać Jej osobę pod kątem szczególnego posłannictwa, udzielonego Jej przez Boga oraz specjalnych przywilejów danych Jej ze względu na spełnienie tego posłannictwa.

2. Na jakie zatem działy można podzielić drugą część katechizmu maryjnego?
Drugą część katechizmu maryjnego można logicznie podzielić na dwa działy, z których pierwszy dotyczyć będzie szczególnego posłannictwa Matki Boskiej, a drugi -specjalnych, Jej tylko właściwych przywilejów.

 

SZCZEGÓLNE POSŁANNICTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

1. Do jakiego posłannictwa została Najświętsza Maryja Panna przeznaczona przez Boga?
Najświętsza Maryja Panna została przez Boga przeznaczona do najwyższego i najszczególniejszego posłannictwa Matki Boga i Pośredniczki ludzkości.

2. Jak należy badać to szczególne posłannictwo, by je poznać możliwie wszechstronnie?
By wszechstronnie poznać szczególne posłannictwo Matki Najświętszej należy je badać w czworakim ujęciu: 1° w świetle przeznaczenia, 2° w świetle przepowiedni proroków, 3° w jego urzeczywistnianiu oraz 4° po kątem godności królewskiej, która nadaje Najświętszej Pannie tak wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju posłannictwo.

 

PRZEZNACZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DO SZCZEGÓLNIEJSZEGO POSŁANNICTWA

 

1. Co rozumiemy pod słowem „przeznaczenie”?
Słowo „przeznaczenie” oznacza odwieczny akt Boży, mocą którego Bóg postanowił z góry wszystko, co się ma stać w czasie urzeczywistnionym przy pomocy łaski Bożej.

2. Czy istnieje przeznaczenie?
Tak, przeznaczenie istnieje, ponieważ nic się nie dzieje w czasie, co by nie było postanowione przez Boga w wieczności.

3. Czym wyróżnia się przeznaczenie Najświętszej Panny od Jej szczególniejszego posłannictwa?
Istnieją cztery cechy charakterystyczne właściwe dla przeznaczenia Najświętszej Panny do jej szczególniejszego posłannictwa Matki Boga i Pośredniczki ludzkości, a mianowicie: 1° przeznaczenie to jest najbardziej szczególne, w odróżnieniu od tego, które dotyczy wszystkich innych ludzi, 2° jest ono wcześniejsze od przeznaczenia pozostałych innych ludzi, 3° jest ono współprzyczyną przeznaczenia wszystkich innych, 4° jest ono darem darmo danym.

4. Co mamy na myśli, twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do Jej posłannictwa było szczególniejsze?
Twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do posłannictwa Matki Boga i Pośredniczki ludzkości było szczególniejsze, utrzymujemy, że jest ono całkiem odmienne od przeznaczenia wszystkich innych ludzi, ponieważ dotyczy posłannictwa Jej tylko właściwego i zupełnie specjalnego. Podczas gdy wszyscy inni ludzie zostali przeznaczeni do wiecznej chwały, Najświętszej Panny dotyczyło przeznaczenie do szczególniejszego posłannictwa Matki Boga i Pośredniczki ludzkości, a w wyniku tego do tak bardzo specjalnego stopnia łaski i chwały, który jest godny tego Jej szczególniejszego posłannictwa.

5. Co mamy na myśli twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do Jej szczególniejszego posłannictwa uprzedzało przeznaczenie wszystkich innych ludzi?
Twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do Jej szczególnego posłannictwa poprzedzało (logicznie, a nie chronologicznie) przeznaczenie wszystkich innych ludzi, utrzymujemy, że Najświętsza Panna – na równi z Chrystusem – (chociaż w stopniu różnym) była zamierzona przez Boga – w naszym ujęciu zamierzenia – jako pierwsza wśród wszystkich istot stworzonych wszechświata w taki sposób, że wszystkie inne stworzenia i sprawy były zamierzone lub dozwolone przez Boga w przewidywaniu i ku chwale Chrystusa i Matki Najświętszej, celu wszelkiego stworzenia.

6. Co mamy na myśli twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do szczególnego posłannictwa było współprzyczyną przeznaczenia wszystkich innych ludzi?
Twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do Jej szczególnego posłannictwa było współprzyczyną wszystkich innych ludzi, utrzymujemy, że jest ono przyczyną drugą razem z Chrystusem, przyczyną pierwszą (sprawczą), czyli zasługującą oraz wzorczą i celową wszystkich wybranych do chwały wiecznej. Jest Ona przyczyną sprawczą lub zasługującą, ponieważ wszyscy wybrani zostali przeznaczeni przez Boga do chwały, z uwagi na zasługi Chrystusa -Pośrednika i Maryi – Pośredniczki. Jest przyczyną wzorczą, ponieważ po Chrystusie stanowi prototyp przeznaczenia wszystkich ludzi. Jest wreszcie przyczyną celową, gdyż wszyscy wybrani zostali przeznaczeni do nieba, dla wzmożenia chwały Chrystusa i Maryi, jako uczestnicy Ich królewskiego orszaku.

7. Co mamy na myśli twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do Jej szczególnego posłannictwa było darem darmo danym?
Twierdząc, że przeznaczenie Najświętszej Panny do Jej szczególnego posłannictwa było darem darmo danym, utrzymujemy, że Najświętsza Panna nie zawdzięcza – ściśle mówiąc – własnej zasłudze powołanie Jej do sobie tylko właściwego, szczególnego posłannictwa i z niego wynikającego najwyższego stopnia chwały, który jest obecnie Jej udziałem w niebie. Można jednak i należy pomimo tego podtrzymywać, że Matka Boska, współdziałająca w sposób doskonały z łaską, otrzymaną od Boga ze względu na swe najszczególniejsze posłannictwo, stała się jej godną i w ten sposób wysłużyła ją sobie w pewnej mierze.

 

POSŁANNICTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚWIETLE PRZEPOWIEDNI PROROKÓW

 

1. Czy szczególniejsze posłannictwo, do którego Najświętsza Panna została przeznaczona, było przepowiedziane, zanim zostało urzeczywistnione?
Tak, szczególniejsze posłannictwo, do którego Najświętsza Panna została przeznaczona, było po największej części przepowiedziane, zanim jeszcze zostało urzeczywistnione. Przepowiednie te były jakby łącznikiem pomiędzy ponadczasowym aktem woli Boga, przeznaczającym Najświętszej Pannie do szczególnego posłannictwa i urzeczywistnieniem tego ostatniego w czasie.

2. W jaki sposób dzielimy przepowiednie dotyczące Najświętszej Panny?
Przepowiednie dotyczące Najświętszej Panny dzielimy na dwie grupy: przepowiednie bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze wyrażone są słowami w sposób bezpośredni. Drugi natomiast wyrażone są bezpośrednio przy pomocy rzeczy, a pośrednio przez słowa te rzeczy wyrażające.

3. Wymienić główne przepowiednie bezpośrednie dotyczące Najświętszej Panny.
Do głównych przepowiedni bezpośrednio dotyczących Najświętszej Panny zaliczamy: 1° Protoewangelię, która zawiera zapowiedź Boga-Człowieka Pośrednika Matki Bożej-Pośredniczki, zapowiedź dokonaną przez Boga natychmiast po upadku pierwszych rodziców (Rdz 3, 15); 2° proroctwo Izajasza dotyczące Panny która porodzi Syna Emanuela, co oznacza „Bóg z wami”(Iz 7, 14); 3° proroctwo Izajasza o różdżce wyrastającej z korzenia Jessego (Iz 11, 1); 4° proroctwo Micheasza o Dziewicy, która porodzi w Betlejem (Mich 5, 2-4); 5° proroctwo Jeremiasza o niewieście, która otoczy mężczyznę (Jr 31, 22); 6° oblubienica z Pieśni nad Pieśniami jako przenośne określenie Najświętszej Panny.

4. Wymienić główne przepowiednie pośrednie dotyczące Najświętszej Panny.
Główne przepowiednie pośrednie dotyczące Najświętszej Panny wyrażone są przez figury i symbole. Do figur zaliczamy: Ewę, Sarę, Rachelę, Rebekę, Esterę, Judytę, Abigail. Matkę Machabeuszów, Betzabe i in., do symboli zaś: Raj ziemski, Arkę Noego, Drabinę Jakubową, Krzak Gorejący, Laskę Mojżesza, Laskę Arona, białą zasłonę Gedeona, Arkę Przymierza, Skałę pustynną i in. Te figury i symbole znajdują się w tekstach objawienia, czyli w Księgach Starego Testamentu.

5. Co wyrażają te wszystkie pośrednie i bezpośrednie przepowiednie?
Wszystkie te przepowiednie zapowiadają szczególne posłannictwo Najświętszej Panny lub też poszczególne i liczne przywileje udzielone Jej przez Boga w związku z Jej posłannictwem.

6. Dlaczego Bóg zamierzył te wszystkie przepowiednie?
Bóg chciał nam zapowiedzieć w swej Mądrości szczególne posłannictwo Najświętszej Panny oraz Jej wyjątkowe przywileje, aby w ten sposób przygotować ludzkość do przyjęcia posłannictwa tak wyjątkowo wielkiego, zanim jeszcze stanie się ono rzeczywistością.

 

URZECZYWISTNIENIE POSŁANNICTWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

1. Kiedy szczególne posłannictwo Najświętszej Panny urzeczywistniło się w czasie?
Szczególne posłannictwo Najświętszej Maryi Panny zostało formalnie urzeczywistnione w czasie, wówczas gdy po powiadomieniu Jej przez Anioła o posłannictwie, do którego Bóg ją przeznaczył, wypowiedziała pamiętne „fiat” (niech się stanie). W tej bowiem chwili stałą się Ona Matką Boga i Pośredniczką ludzkości.

2. Czy jest rzeczą pewną, że Najświętsza Panna jest – zgodnie z brzemieniem przepowiedni i treścią swego przeznaczenia – prawdziwą Matką Boga i prawdziwą Pośredniczką ludzkości?
Jest faktem niezbicie pewnym, że Najświętsza Panna stała się prawdziwą Matką Boga i prawdziwą Pośredniczką ludzkości, zgodnie ze swym przeznaczeniem i z dotychczasowymi jej przepowiedniami. Istnieją na to oczywiste dowody.

 

ART. 1. MATKA BOGA

 

1. Jakie dowody wskazują na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Matką Boga?
Dowody wskazujące na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Matką Boga wypływają z Pisma świętego i z tradycji.

2. Jak można udowodnić przy pomocy Pisma św., że Najświętsza Panna jest prawdziwą Matką Boga?
Pismo św. wyraźnie mówi nam, że Najświętsza Panna jest prawdziwą Matką Jezusa (Mt 2, 25 i in.) oraz, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Mówi ono zatem w sposób domniemany (implicite), że jest Ona prawdziwą Matką Boga. Wspomina o tym zresztą również i w sposób wyraźny, przytaczając okrzyk św. Elżbiety, wydany pod natchnieniem Ducha Św.: „Skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego [czyli Boga mego] do mnie?” (Łk 1, 43).

3. Jak można udowodnić w oparciu o tradycję, że Najświętsza Panna jest prawdziwą Matką Boga?
Cała tradycja chrześcijańska, od czasów apostolskich do naszych dni, stwierdzała zawsze i nieprzerwanie, tę wielką i podstawową prawdę, jak tego dowodzą dzieje chrześcijaństwa.

4. W jakim znaczeniu dokładnym Najświętsza Panna jest określona jako prawdziwa Matka Boga?
Najświętsza Panna jest określona jako prawdziwa Matka Boga nie w tym znaczeniu, że urodziła Bóstwo lecz, że urodziła Ona Boską Osobę (osobę Słowa i drugą Osobę Trójcy Świętej) wedle ludzkiej natury.

5. Czy jest rzeczą stosowną i właściwą, by niewiasta stała się Matką Boga?
Sam rozum dowodzi, że jest ze wszech miar stosowną i właściwą, by niewiasta stała się Matką Boga, ponieważ w tym wydarzeniu występuje w pełnym blasku mądrość, sprawiedliwość i dobroć Boża.

6. Na czym polegało stanowisko heretyków, którzy zaprzeczali tej wielkiej prawdzie?
Liczni heretycy zaprzeczali tej prawdzie bądź bezpośrednio, bądź pośrednio, zaprzeczając bądź Bóstwu, bądź też Człowieczeństwu Jezusa. Bezpośrednio występował przeciwko niej w V wieku Nestoriusz, uroczyście potępiony na Soborze Efeskim w 431 r.

7. Jakie skutki wynikły dla Najświętszej Panny z Jej Boskiego Macierzyństwa?
Skutki jakie wynikły dla Najświętszej Panny z Jej Boskiego Macierzyństwa są niezliczone. Boskie Macierzyństwo bowiem podnosi Ją do zawrotnej wysokości, umieszczając Ją bezpośrednio po Bogu w rozległej skali istot i włączając Ją do porządku hipostatycznego (w tym stopniu, w jakim przez Nią i w Niej Słowo się zjednoczyło hipostatycznie czyli osobowo z ludzką naturą), porządku wyższego aniżeli porządek przyrodzony, w zakresie łaski i chwały. Dlatego to Ojcowie i pisarze Kościoła wyczerpali nieledwie zasoby swojego słownictwa dla uwielbienia Jej, chociaż nie udało się im mimo tego wyrazić należnej Jej chwały. Wielkość Jej bowiem graniczy z nieskończonością.

 

ART 2. POŚREDNICZKA LUDZKOŚCI

 

1. Co oznacza określenie „Pośredniczka ludzkości”?
Określenie „Pośredniczka ludzkości” oznacza, że Najświętsza Panna znajduje się jakby pośrodku, pomiędzy Bogiem i ludzkością, łącząc ich między sobą.

2. W jaki sposób można określić Najświętszą Pannę jako Pośredniczkę, jeżeli – w myśl nauki św. Pawła – istnieje jeden tylko Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludzkością, Jezus Chrystus?
Pośrednictwo Najświętszej Panny nie umniejsza w niczym faktu, że Chrystus jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludzkością, ponieważ Jej pośrednictwo ma charakter wtórny, podporządkowany pośrednictwu Chrystusa i czerpie całą swą skuteczność z Jego Pośrednictwa, które w ten sposób nie tyko nie jest pomniejszone czy ograniczone, lecz przeciwnie jeszcze bardziej uwydatnione i podniesione.

3. W jaki sposób Najświętsza Panna sprawuje swe Pośrednictwo pomiędzy Bogiem i ludzkością?
Najświętsza Panna sprawuje swe Pośrednictwo pomiędzy Bogiem i ludzkością w sposób trojaki, a mianowicie: 1° godząc ludzkość z Bogiem jako Współodkupicielka; 2° w następstwie tego odradzając ludzkość do nadprzyrodzonego życia laski jako Duchowa Matka ludzi oraz 3° przedstawiając Bogu potrzeby ludzkości i przekazując ludziom dobrodziejstwa Boga, jako Rozdawczyni wszystkich łask.

 

§ 1. Współodkupicielka ludzkości

 

1. Co oznacza tytuł „Współodkupicielka ludzkości”?
Tytuł „Współodkupicielka ludzkości” oznacza, że Najświętsza Panna współdziałała z Chrystusem w zadośćuczynieniu za ludzkość, tak jak Ewa współdziałała z Adamem przy naszym upadku.

2. Jakie dowody wskazują na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Współodkupicielką ludzkości?
Dowody wskazujące na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Współodkupicielką ludzkości znajdują się w Piśmie świętym i w tradycji.

3. Jak można udowodnić w oparciu o Pismo św., że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Współodkupicielką ludzkości?
Pismo św. udowadnia tę prawdę w słowach Protoewangelii (Rodź 3, 15): „Położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą Maryją, między nasieniem twoim a nasieniem Jej (Chrystusem). Ona zdepcze głowę (szatanowi) twoją, a ty czyhać będziesz na Jej piętę”. Sam Bóg połączył w tych słowach Najświętszą Pannę jako nową Ewę z Chrystusem, nowym Adamem w walce z piekielnym wężem, szatanem i w zwycięstwie nad nim. Ponadto Pismo święte przedstawia Najświętszą Pannę podczas Zwiastowania, zgadzającą się dobrowolnie na zostanie wraz z Chrystusem Pośrednikiem, Pośredniczką ludzkości w dziele jej zbawienia. Bóg bowiem pragnął, by zbawienie nasze zależało od przyzwolenia, wyrażonego przez Niewiastę Aniołowi światłości, tak jak upadek nasz był uzależniony od zgody, wypowiedzianej przez inną niewiastę wobec anioła ciemności. Wreszcie Pismo św. stwierdza, że Najświętsza Panna była obecna na Kalwarii przy Ofierze Syna, ściśle z Nim zjednoczona, przy czym Jej zrezygnowanie z praw Macierzyńskich wobec Ofiary sprawia, że w taki sposób poświęciła się za nasze odkupienie, gdyż zadośćuczyniła wraz z Chrystusem za grzechy i wysłużyła wszystkie łaski i odkupienia.

4. Jak można udowodnić w oparciu o tradycję że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Współodkupicielką ludzkości?
Cała tradycja od czasów apostolskich do naszych dni stwierdza, że Najświętsza Panna była tą, która wynagrodziła za upadek Ewy, oraz przyczyną naszego zbawienia, a nadto przez swą zasługę i zadośćuczynienie za grzech pierworodny otwarła nam jakby ponownie bramy Nieba.

5. Czy było rzeczą właściwą i stosowną, by Najświętsza Panna została włączona jako Współodkupi-cielka zjednoczona z Odkupicielem w dzieło naszego Odkupienia?
Było jednak bardziej właściwe i stosowne, by Najświętsza Panna została włączona jako Współodkupicielką, zjednoczona z Odkupicielem w dzieło naszego zbawienia, ponieważ zjednoczenie takie daje wyraz mądrości i sprawiedliwości Bożej, która sprawiła, że niewiasta, przyczyna i źródło wszelkiego przekleństwa, stała się odtąd przyczyną i źródłem błogosławieństwa.

 

§ 2. Duchowa Matka ludzkości

 

1. Co oznacza tytuł „Duchowa Matka ludzkości”?
Tytuł „Duchowa Matka ludzkości” oznacza, że Najświętsza Panna współdziałała z Chrystusem jako Matka w naszym odrodzeniu do nadprzyrodzonego życia łaski, utraconego przez grzech.

2. Jakie dowody wskazują na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą Matką Duchową ludzkości?
Dowody, wskazujące na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą Matką Duchową ludzkości zawarte są w Piśmie świętym i tradycji.

3. Jak można udowodnić w oparciu o Pismo św., że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Matką Duchową ludzkości?
Pismo św. udowadnia tę prawdę w oparciu o nieustannie głoszoną przez św. Pawła zasadę naszego duchowego wcielenia w Chrystusa, w którego wyniku stanowimy wraz z Nim, naszą Głową, jedno ciało mistyczne (Rzym 13, 5). Tym samym zostały poczęte i członki i urodzoną przez tą samą Matkę, wraz z Głową. I stąd wszyscy ludzie, jako mistyczne członki Chrystusa, zostali wraz z Nim, swą Głową, poczęci i urodzeni przez Matkę Najświętszą. Poczęła ich Ona w sposób mistyczny w dniu Zwiastowania, równocześnie z fizycznym poczęciem Głowy naszej, Jezusa. Urodziła ich zaś na Kalwarii dokładnie w chwili śmierci Jezusa, naszej Głowy, wówczas gdy w myśl Boskiego zarządzenia – dokonało się odkupienie ludzkości, zapoczątkowane w Nazarecie, wypowiedzianym przez Matkę Boską „fiat”. I dlatego właśnie na Kalwarii, na krótko przed swym zgonem, Chrystus uroczyście ogłosił duchowe i powszechne Macierzyństwo Najświętszej Panny słowami „Oto syn Twój” – „Oto matka twoja” (J 19, 26-27)

4. Jak można udowodnić w oparciu o tradycję, że Najświętsza Panna jest Matką Duchową ludzi?
Cala tradycja chrześcijańska, od czasów apostolskich do naszych dni, głosiła w najróżniejsze sposoby, w najtkliwszych i najpiękniej brzmiących słowach Macierzyństwo Duchowe Najświętszej Panny.

5. Czy było rzeczą właściwą i stosowną, by Najświętsza Panna została przez Boga ustanowiona Matką duchową ludzkości?
Było rzeczą ze wszech miar słuszną, by Najświętsza Panna została przez Boga ustanowioną Matką Duchową ludzkości, ponieważ porządek nadprzyrodzony, analogicznie z porządkiem przyrodzonym jest stworzony tym samym zarządzeniem Boskim. Tak zatem jak w porządku przyrodzonym, Bóg swej mądrości dał nam Matkę, tak samo najwłaściwiej i najstosowniej, by dał nam również i porządku nadprzyrodzonego Matkę, której tak bardzo potrzebujemy podczas całego naszego ziemskiego życia.

 

§ 3. Rozdawczyni wszystkich łask

 

1. Co oznacza tytuł „Rozdawczyni wszystkich łask”?
Tytuł „Rozdawczyni wszystkich łask” oznacza, że Bóg swym nieskrępowanym zarządzeniem postanowił, by wszystkie poszczególne łaski, które spływają z nieba na ziemię, przychodziły przez ręce Matki Najświętszej. Czyli były udzielane z uwagi na Jej zasługi i w wyniku Jej wstawiennictwa.

2. Jakie dowody wskazują na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Rozdawczynią wszystkich łask?
Dowody wskazujące na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą Rozdawczynią łask zawarte są w Piśmie świętym i tradycji.

3. Jak można udowodnić w oparciu o Pismo święte, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Rozdawczynią wszystkich łask?
Pismo święte podaje dowód na prawdę w Protoewangelii (Rodź 3, 15), wedle której Pośredniczka jest zjednoczona z Pośrednikiem w całokształcie dzieła naszego zbawienia, obejmującego nie tylko nabywanie wszystkich łask, lecz również i zastosowanie ich oraz rozdawnictwo.
Ponadto niektóre przytoczone przez Ewangelię wydarzenia, jak uświęcenie Jana Chrzciciela, cud w Kanie Galilejskiej, Zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów w dniu Zielonych Świątek, ujmowane łącznie wyraźnie wskazują na ustanowione przez Boga prawo ogólne, w myśl którego wszelkie łaski dochodzą do człowieka poprzez Matkę Najświętszą.

4. Jak można udowodnić w oparciu o tradycję, że Najświętsza Panna jest prawdziwą Rozdawczynią wszystkich łask?
Cała tradycja chrześcijańska od czasów Apostołów do naszych dni głosi w sposób wyraźny lub też domniemany prawo, w myśl którego Bóg postanowił, byśmy wszystko otrzymywali przez ręce Matki Bożej. Jest Ona bowiem szyją, przez którą przechodzą wszystkie wpływy wychodzące z głowy, czyli z Chrystusa, jest również akweduktem, przez który przepływają wszelkie zdroje łaski, biorące swój początek ze źródła, czyli z Chrystusa.

5. Czy było rzeczą właściwą i stosowną, by Najświętsza Panna została przez Boga ustanowiona Rozdawczynią wszystkich łask?
Było ze wszech miar słuszne, by Najświętsza Panna została przez Boga ustanowiona Rozdawczynią wszystkich łask, gdyż funkcja ta wynika logicznie z jej roli Współodkupicielki i Duchowej Matki ludzkości. Po współdziałaniu bowiem jako Współodkupicielka w nabyciu wszystkich łask Odkupienia, było jak najbardziej właściwe, by współdziałała Ona również w ich rozdawnictwie. Jeśli jako Matka, odrodziła nas do nadprzyrodzonego życia łaski, to zgodne jest ze sprawiedliwością, by współdziałała również w stopniowym rozwoju tego życia, tak całej ludzkości, jak w każdym poszczególnym człowieku, przez udzielenie wszystkim i każdemu z osobna potrzebnych łask Bożych.

 

KRÓLEWSKIE POSŁANNICTWO CZYLI KRÓLESTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

1. Co jest najbardziej bezpośrednim wynikiem szczególnego posłannictwa Najświętszej Maryi Panny?
Najbardziej bezpośrednim wynikiem szczególniejszego posłannictwa Najświętszej Panny jest jej władza królewska. Posłannictwo Jej bowiem jest w swej istocie królewskie. Matka Boga i Pośredniczka ludzkości nie może tym samym nie być Królową wszechświata.

2. Co oznacza tytuł „Królowa wszechświata”?
Tytuł „Królowa wszechświata” oznacza, że Najświętszej Pannie wraz z Chrystusem królem przysługuje rzeczywiste pierwszeństwo doskonałości i władzy nad wszystkimi istotami stworzonymi, wszystkimi członkami społeczności ludzkiej. Udziałem Jej jest ponadto pełnia godności wraz ze wszystkimi uprawnieniami, właściwymi królowej, czyli naj-szczególniejsza osobista wspaniałość. W Niej bowiem odzwierciedla się samorzutnie cały blask godności Króla Królów. Posiada Ona również najbardziej skuteczną władzę wstawiennictwa, ponieważ otrzymuje zawsze od Króla Królów to wszystko o co prosi.

3. Jakie dowody wskazują na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwie i rzeczywiście Królową wszechświata?
Dowody wskazujące na to, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą królową wszechświata zawiera Pismo święte i tradycja.

4. Jak można udowodnić w oparciu o Pismo święte, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Królową wszechświata?
Pismo św. udowadnia tę prawdę, przedstawiając Najświętszą Pannę jako prawdziwą i rzeczywistą Matkę Króla Królów, a tym samym jako Królową. Mówiąc o Synu, który ma być przez Nią poczęty i urodzony, Anioł używa następujących słów: „I da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, Ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki” (Łk 1, 32). Następnie św. Elżbieta wita Ją jako „Matkę Pana mego” (Łk 2, 4), czyli mego Króla, a zatem jako Królową. Ponadto figury starotestamentowe przepowiedziały Najświętszą Pannę jako Królową, pod postacią Betsabei, matki króla Salomona (1 Kron 2, 19-20) oraz Estery, małżonki króla Ahaswera (Est). Również jako o Królowej siedzącej po prawicy Króla mówi o niej Dawid (Ps 44, 10-17).

5. Jak można udowodnić w oparciu o tradycję, że Najświętsza Panna jest prawdziwą i rzeczywistą Królową wszechświata?
Tradycja jednomyślnie stwierdza królestwo Najświętszej Maryi Panny. Temat ten należał do ulubionych u Ojców i pisarzy Kościoła, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie.

6. Jakie są tytuły Najświętszej Panny do królestwa?
Istnieją dwa tytuły Najświętszej Panny do królestwa: prawo naturalne, ponieważ jest Matką Boga, króla Królów, oraz prawo nabyte, ponieważ zdobyła nas Ona wraz z Chrystusem i wraz z Nim wyzwoliła od niewoli szatana.

– o. Gabriel Roschini OSM, „Katechizm maryjny”, Warszawa 2001, s. 27-45.

(opublikowano:22 maja 2019 r.)