Niepokalana

Kongregacja Nauki Wiary o szatanie

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Jest rzeczą jasną, że Kościół nigdy nie dawał człowiekowi możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności przez przypisywanie jego grzechów demonom. Kościół nie wahał się przeciwstawiać takiemu wybiegowi, powtarzając za Janem Chryzostomem: «To nie diabeł, lecz własne niedbalstwo ludzi powoduje wszystkie ich upadki i wszystkie nieszczęścia, na które się uskarżają».

Nauczanie chrześcijańskie z jego energiczną obroną wolności i wielkości człowieka, przedstawiające w pełnym świetle wszechmoc i dobroć Boga, nie okazuje tu uległości. Potępiło ono w przeszłości i zawsze będzie potępiało nadmierną lekkomyślność w usprawiedliwianiu się szatańską pokusą. Zakazało uznawania zabobonu i praktykowania magii; odrzuciło wszelką doktrynalną kapitulację wobec fatalizmu oraz wszelkie próby zrzekania się wolności w zmaganiu z pokusą.

Co więcej, kiedy jest mowa o możliwej diabelskiej interwencji, Kościół domaga się, podobnie jak dla stwierdzenia cudu, krytycznego podejścia do sprawy. W takich przypadkach wymaga on rezerwy i roztropności. Albowiem łatwo jest paść ofiarą wyobraźni, pozwolić się zwieść przez niejasne opowieści, nieudolnie przekazywane lub błędnie interpretowane. W tych, jak i w innych wypadkach konieczne jest właściwe rozeznanie oraz odpowiedni czas na badanie i wyciągnięcie wniosków. Tak więc Kościół, wierny słowom Chrystusa, uważa, że wezwanie świętego Piotra do «trzeźwości» i czuwania jest zawsze aktualne. (…)

Do wiary zachęca nas święty Piotr Apostoł, kiedy wzywa abyśmy opierali się szatanowi, trwając «mocni w wierze». To wiara poucza nas, że rzeczywistość zła jest «istotą żywą, duchową, zdeprawowaną i deprawującą». Wiara prowadzi również ku ufności, uświadamiając nam, że moc szatana nie może przekroczyć narzuconych mu przez Boga granic. Wiara daje nam pewność, że chociaż diabeł jest w stanie nas kusić, to nie może siłą wydrzeć zgody na zło. A przede wszystkim wiara otwiera nasze serce na modlitwę, w której znajduje swój doskonały wyraz i uwieńczenie, prowadząc nas do zwycięstwa nad złem dzięki potędze Boga.

– Kongregacja Nauki Wiary, „Wiara chrześcijańska i demonologia”, Kraków 2011, s. 79-82.

(opublikowano:15 listopada 2018 r.)