Sucha msza

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Tzw. „sucha msza”, nie jest w rzeczywistości Mszą św. we właściwym tego słowa znaczeniu. To nabożeństwo, które było odprawiane w Średniowieczu, gdy brakowało kapłana lub z jakiegoś powodu Msza nie mogła być sprawowana. Poniżej znajduje się polskie tłumaczenie takiego nabożeństwa do prywatnego odmawiania, na podstawie artykułu z CalledToTradition.com.

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości wyjaśniamy, że zakaz tzw. „suchych mszy” w Kościele nie dotyczy nabożeństwa jako takiego, odprawianego prywatnie przez wiernych w domach, ale nadużycia którego dopuszczali się kapłani pobierając stypendium mszalne, a nie sprawując Mszy świętej, tylko właśnie nabożeństwo „suchej mszy”, które de faco Mszą św. nie jest.

[ kliknij aby pobrać wersję PDF ]

 

 

Znak krzyża

W imię Ojca (+) i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Antyfona na wejście

Bądź pozdrowiona Matko Święta! Dziecko, które zrodziłaś jest na zawsze królem nieba i ziemi.

Król pragnie twej piękności: on jest panem twoim, oddaj Mu pokłon. (Ps45,12)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Bądź pozdrowiona Matko Święta! Dziecko, które zrodziłaś jest na zawsze królem nieba i ziemi.

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świętemu Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem (trzykrotnie uderzamy się w pierś): moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący (+), a odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego, amen.

Kyrie

Panie, zmiłuj się nad nami. (x3)
Chryste zmiłuj się nad nami. (x3)
Panie, zmiłuj się nad nami. (x3)

Gloria (opuszcza się w czasie Wielkiego Postu)

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty., tylko Tyś jest Panem, yylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca, amen.

Modlitwa

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty dałeś radość światu przez Wcielenie Twojego Syna. Spraw, abyśmy przyjmowali Go do naszych serc z miłością, jaką miała do niego Maryja, bo On żyje i króluje na wieki wieków, amen.

Lekcja z dnia (czytanie z Pisma Starego lub Nowego Testamentu)

Alleluja (pomijane w czasie Wielkiego Postu)

Ewangelia z dnia

Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Prefacja

Módlmy się. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając…

Sanctus

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. (+) Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Modlitwa wstawiennicza

Wszechmogący Boże, w świętym obcowaniu, ze czcią wspominamy przede wszystkim wsławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicę Boga, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; św. Józefa, jej Oblubieńca; a także Świętych Apostołów i Męczenników Twoich: Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona, i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Ksystusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana, i wszystkich Świętych Twoich: racz dla ich zasług i modlitw wspierać nas w każdej potrzebie pomocą Swojej opieki. (+) Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za żyjących

Wspomnij, o Panie, za nszym papieżem N., biskupem N., naszymi kapłanami, Twoimi sługami i służebniczkami N. i wszystkimi, których powierzyłeś mojej opiece, za których składam tę modlitwę ofiarną, w jedności z Ofiarą Mszy świętej składaną przez Twoich kapłanów na całym świecie. Zapewnij im, o Panie, odkupienie dusz, bezpieczeństwo i nadzieję zbawienia.

Modlitwa za zmarłych

Pomnij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje N., którzy nas wyprzedzili ze znamieniem wiary i śpią snem pokoju. Błagamy Cię, Panie, użycz im i wszystkim tym, którzy w Chrystusie spoczywają, miejsca ochłody, światła i pokoju (+). Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, amen.

Modlitwa w łączności z Kościołem triumfującym

Nam także, grzesznym sługom Twoim, którzy pokładamy nadzieję w mnóstwie litości Twojej, racz dać jakiś udział i obcowanie ze świętymi Twoimi Apostołami i Męczennikami: Janem , Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją, i całym gronem Twych Świętych; dopuść nas, prosimy, do ich współdziedzictwa, nie z naszych zasług biorąc miarę, lecz przebaczeniem obdarzając (+), przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, amen.

Komunia duchowa

Panie Jezu, wierzę, że jesteś obecny z Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad wszystko i pragnie Ciebie moja dusza. Nie mogąc przyjąć Cię w sakramencie, proszę byś przyszedł duchowo do mojego serca. A przychodząc do niego, wychwalam Cię i oddaję się Tobie całkowicie. Nie dozwól abym kiedykolwiek się od Ciebie odłączył(a), amen.

Ostatnia Ewangelia (J1,1-14)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga – i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo: miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat. Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tych zaś, którzy Je przyjęli obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwiani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Znak krzyża

W Imię Ojca (+) i Syna i Ducha Świętego, amen.

(opublikowano:25 marca 2020 r.)