Niepokalana

Tu es Petrus

Jako katolicy nie opieramy swojej wiary na indywidualnej interpretacji Pisma Świętego, ale respektujemy ducha Tradycji (KKK83n), nauczanie Magisterium Kościoła (KKK85nn), jego hierarchię oraz zwierzchnictwo papieża…