Kołakowski o procesie samozniszczenia kultury (1973)

[…] Sekularyzacja świata chrześcijańskiego dochodzi do skutku nie tyl­ko w postaci bezpośredniej negacji sacrum, lecz także w formie pośred­niej: przez uniwersalizację sacrum, która unieważniając rozróżnienie…

Benedykt XVI o tolerancji i prawdzie

Chrześcijaństwo promuje prawdę i na tym opiera swoje pretensje do uniwersalności. Na tym właśnie zasadza się współczesna krytyka chrześcijaństwa uznająca roszczenia do prawdy za przejaw nietolerancji. Prawda…

Papież Franciszek o liturgii

Fragmenty pochodzą z listu apostolskiego papieża Franciszka o liturgii Desiderio desideravi z 29 czerwca 2022 r. (wybór fragmentów i treść nagłówków: A.M.B.)   SUBIEKTYWIZM, INDYWIDUALIZM I ELITARYZM (…)…

Kościół nie jest po to, żeby budować swój autorytet

Kościół nie jest po to, żeby budować swój autorytet, tylko żeby zgodnie z zamysłem Pana Jezusa być miejscem spotkania człowieka z Bogiem. To jest istotne. (…) Troska o zachowanie lub odbudowanie autorytetu duchowieństwa…

Izajasz o poście

„Dlaczego pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś, umartwialiśmy się, a nie zwracałeś uwagi?”. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i wykorzystujecie swych pracowników. Oto pościcie wśród waśni i sporów,…

Rozmarynowe potwory

Łatwo stać się potworem. Nie trzeba mieć ku temu specjalnych predyspozycji. Jednym z potworów, jakim może się stać człowiek, jest pożeracz serc. To potwór wieku nastoletniego, ale zdarza się i później. Taki…

Chrystocentryczny sens wzajemnego poddania małżonków

„Słowa św. Pawła z 5. rozdziału Listu do Efezjan dotyczące wzajemnego poddania małżonków budzą kontrowersje nie tylko pośród osób niewierzących, ale i samych katolików. Jedni wskazują na ich wartość w wymiarze…

Niekatolicki wpis

Kościół jest katolicki, czyli powszechny. Wszystkich objąć potrafi. Ta czy inna partia nie może być katolicka, bo co do zasady oznacza część, a nie całość. Taki czy inny biznes nie może być katolicki, bo skierowany…

Manicheizm Inteligentnego Projektu

Czy więc wszechświat jest wytworem Rozumnego Projektu? Z punktu widzenia teologa oczywiście tak. Ale uwaga na samo sformułowanie! Określenie „Inteligentny Projekt” (Intelligent Design) zostało zawłaszczone przez…
starsze →