Jak według św. Pawła VI powinno się udzielać Komunii Świętej?

Fragmenty instrukcji dotyczącej sposobu udzielania Komunii Świętej Memoriale Domini z 1969 roku, przygotowanej z polecenia i zatwierdzonej przez św. Pawła VI. (…) Pełny udział w celebracji Eucharystii, wyrażany…

Ad paganum mundum – Mea Turpia ft. Suno

Utwory można dowolnie powielać i wykorzystywać bez zgody autora. Pod wpisem znajduje się link do pobrania całości. 1. Hej! Satanisto! 2. Imperium 3. Obłuda 4. Obcy pasażer nostromo 5. Cyfrowa wojna 6. Kandydat 7.…

Dziewica-niewiasta

Intravit Jesus in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomine, excepit illum in domum suam. Lucae II. (Luc. 10,38) Słowa te, zapisane w Ewangelii. a przytoczone przeze mnie najpierw po łacinie, znaczą: „Pan nasz,…

Sześć trudnych myśli na Adwent

«Jeśli chcesz się całkowicie wyzwolić od kupczenia, tak żeby Bóg pozostawił cię w tej świątyni, wszystko, na co cię stać w twoich uczynkach, czyń tylko na chwałę Bożą. (…) Nie pragnij w zamian za nie…

Kołakowski o procesie samozniszczenia kultury (1973)

[…] Sekularyzacja świata chrześcijańskiego dochodzi do skutku nie tyl­ko w postaci bezpośredniej negacji sacrum, lecz także w formie pośred­niej: przez uniwersalizację sacrum, która unieważniając rozróżnienie…

Benedykt XVI o tolerancji i prawdzie

Chrześcijaństwo promuje prawdę i na tym opiera swoje pretensje do uniwersalności. Na tym właśnie zasadza się współczesna krytyka chrześcijaństwa uznająca roszczenia do prawdy za przejaw nietolerancji. Prawda…

Papież Franciszek o liturgii

Fragmenty pochodzą z listu apostolskiego papieża Franciszka o liturgii Desiderio desideravi z 29 czerwca 2022 r. (wybór fragmentów i treść nagłówków: A.M.B.)   SUBIEKTYWIZM, INDYWIDUALIZM I ELITARYZM (…)…

Kościół nie jest po to, żeby budować swój autorytet

Kościół nie jest po to, żeby budować swój autorytet, tylko żeby zgodnie z zamysłem Pana Jezusa być miejscem spotkania człowieka z Bogiem. To jest istotne. (…) Troska o zachowanie lub odbudowanie autorytetu duchowieństwa…

Izajasz o poście

„Dlaczego pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś, umartwialiśmy się, a nie zwracałeś uwagi?”. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i wykorzystujecie swych pracowników. Oto pościcie wśród waśni i sporów,…
starsze →