Niepokalana

Objawienia prywatne

Jedną z niezwykle popularnych w społeczności wierzących trudności w osiąganiu prawdziwej pobożności jest skupienie zainteresowania i wysiłków na rozwoju – a nawet nadrozwoju – objawień prywatnych.…

Bóg filozofów

To, co głosiło wczesne chrześcijaństwo i jego wiara, znalazło się wobec środowiska, w którym czczono niezliczoną ilość bóstw, i tak stanęły raz jeszcze przed problemem, przed którym stanął Izrael w swej…

Upadek

Każdy człowiek ma świadomość, że powinien czynić dobro, a unikać zła; sumienie przemawia nawet wtedy, gdy w świadomości brak jest właściwego moralnego rozeznania. Nieposłuszeństwo głosowi sumienia zawsze…

Religia naturalna a chrześcijaństwo

Powiada się, że nauka o mistycznej mocy sakramentów pochodzi z platońskiej szkoły filozoficznej, zwyczaje kultowe z pogaństwa, a struktura organizacyjna Kościoła z żydostwa. Tak rzeczywiście jest, i to pochodzi…

Philosophari in Maria

I Jako, że każdy z nas nosi w sobie mniejsze lub większe piętno grzechu, tak i nasza ludzka mądrość podlega ograniczeniom i ułomnościom. Prawdziwa mądrość rodzi się bowiem nie tylko z błyskotliwości intelektu,…

Zagrożenia klerykalizmu teologicznego

Szczególnie wyraźne wezwanie, aby służyć zbawieniu innych, otrzymali w Kościele niewątpliwie jego pasterze. Ale Duch Święty udziela darów wszystkim wiernym, nie tylko pasterzom. Ustrój Kościoła jest hierarchiczny,…