Bibliografia – Chrystocentryczny sens wzajemnego poddania małżonków

·
 1. Baranowski Zygmunt, Małżeństwo, Warszawa 2003.

 2. Benedykt XVI, Encyklika o miłości Deus caritas est, 2005.

 3. Benedykt XVI, Encyklika o nadziei w życiu chrześcijanina Spe salvi, 2007.

 4. Benedykt XVI, Przemówienie podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau 28 maja 2006 r., https://cdim.pl/2006-05-28-benedykt-xvi-przemowienie-w-auschwitz-birkenau,407 [dostęp 26.07.2022].

 5. Bernard z Clairvaux, Sentencji seria pierwsza, http://www.bernard.cystersi.pl/sentencje_1.php [dostęp 26.07.2022]

 6. Biskup Bartosz, Instytucja małżeństwa jest niesprawiedliwa, w: „Filozofia w praktyce”, t. 7 (2021), https://filozofiawpraktyce.pl/instytucja-malzenstwa-jest-niesprawiedliwa [dostęp 26.07.2022].

 7. Bugel Walerian, Podporządkowanie / posłuszeństwo żon(y) wobec męża – wymóg religijny czy kulturowy?, w: „Family Forum”, t. 6, 2016, s. 205-220.

 8. Chryzostom Jan, Homilia XX na List do Efezjan, tłum. M. Jurek, https://carmelitanum.pl/czytelnia/ludwik-i-zelia-martin/sw-jan-chryzostom-homilia-xx-na-list-do-efezjan [dostęp 26.07.2022].

 9. Chryzostom Jan, Jakie kobiety należy brać za żony, przeł. T. Krynicka, „Vox Patrum” 29 (2009).

 10. Constitutiones Apostolorum, Opr. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2007.

 11. Coutras Lisa, Tolkien’s Theology of Beauty, Londyn 2016.

 12. Dzierżon Ginter, Privilegium fidei w kanonicznym prawie małżeńskim, Ius Matrimoniale 10 (16) 2005, s. 85-118.

 13. Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris letitia, 2016.

 14. Hadjadj Fabrice, Kobieta i mężczyzna. O mistyce ciała, przeł. M. Nowak, Poznań 2013.

 15. Hahn Scott, Na początku jest miłość, przeł. T. Dekert, Kraków 2012.

 16. Hildebrand Dietrich von, Małżeństwo, przeł. J. Kubaszczyk, Poznań 2017.

 17. Jaklewicz Tomasz, Żony poddane mężom?,
  https://kosciol.wiara.pl/doc/3182310.Zony-poddane-mezom [dostęp 26.07.2022].

 18. Jan Paweł II, Adhortacja o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła Redemptoris custos, 1989.

 19. Jan Paweł II, Adhortacja o życiu konsekrowanym Vita consecrata, 1996.

 20. Jan Paweł II, Encyklika o o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, 1995.

 21. Jan Paweł II, Katechezy w czasie audiencji środowych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, 1979–1984.

 22. Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem, 1988.

 23. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 1994.

 24. Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej, 2001.

 25. Jędraszek Jan, Żony, bądźcie uległe mężom…, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2011/Przewodnik-Katolicki-49-2011/Rodzina/Zony-badzcie-ulegle-mezom [dostęp 26.07.2022].

 26. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

 27. Kodeks Prawa Kanonicznego, 1983.

 28. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o małżeństwach mieszanych, 18 marca 1966.

 29. Korzec Cezary, Ku dynamicznemu rozumieniu małżeństwa chrześcijańskiego w Ef 5,21-33, w: „Studia Paradyskie”, t. 27, 2017, s. 39–52.

 30. Kotlarska-Michalska Anna, Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego, w: „Roczniki Socjologii Rodziny”, tom X (1998), s. 53.

 31. Landwójtowicz Paweł, Realizacja funkcji kapłańskiej w małżeństwie sakramentalnym, w: „Roczniki teologiczne” tom LXVI 6/2019, s. 161-176.

 32. Leon XIII, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Arcanum divinae sapientiae, 1880.

 33. Leon XIII, Encyklika o władzy politycznej Diuturnum illud, 1881.

 34. Levi-Strauss Clude, Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993.

 35. Lubowicki Kazimierz, Życie małżeńskie uczynić Eucharystią, Kraków 2018.

 36. Madej Małgorzata, Żony niech będą poddane, https://misyjne.pl/przerwa-artykul/zony-niech-beda-poddane [dostęp 26.07.2022].

 37. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa, 1977.

 38. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. III, Katowice 2010.

 39. Orzeł Ludwik, Małżeństwo także kapłaństwem, Opole 1946.

 40. Paweł VI, Encyklika o świętym dziewictwie Sacram virginitas, 1954.

 41. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, 1968.

 42. Pawluk Tadeusz, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II: Prawo małżeńskie, t. III, Olsztyn 1984.

 43. Pierzchalski Józef, Czy mam być posłuszna mężowi?,
  http://www.przemiana.biblia.pl/index.php?page=10&id=10-01&sz=&pyt=676 [dostęp 26.07.2022].

 44. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.

 45. Pius IX, Syllabus błędów Syllabus errorum, 1864.

 46. Pius VIII, Encyklika o programie pontyfikatu Traditi humilitati, 1829.

 47. Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti Connubi, 1930.

 48. Pyda Janusz, Między Eustatiosem a Jowinianem, w: „W Drodze” nr 8/2008, https://wdrodze.pl/article/miedzy-eustatiosem-a-jowinianem/ [dostęp 26.07.2022]

 49. Salezy Franciszek, Filotea, Warszawa 2003.

 50. Salij Jacek, Tęsknota małżonków za niebem, w: „W Drodze” 3/2001, https://wdrodze.pl/article/tesknota-malzonkow-za-niebem/ [dostęp 26.07.2022].

 51. Sheen Fulton J., Children and Parents, New York 2008.

 52. Sheen Fulton J., Troje do pary, przeł. A. Sztajer, Kraków 2016.

 53. Skarga Piotr, Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa, Kraków 1891.

 54. Sobór Trydencki, Sesja 24, 1563.

 55. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 1965.

 56. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 1965.

 57. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965.

 58. Stawniak Henryk, Małżeństwo sakramentalne w kontekście mentalności rozwodowej i dyskusji przedsynodalnej o rodzinie, http://www.duszp-prawn.episkopat.pl/malzenstwo-sakramentalne-kontekscie-mentalnosci-rozwodowej-dyskusji-przedsynodalnej-rodzinie [dostęp 26.07.2022].

 59. Strzelczyk Grzegorz, Niespójności katolickiej doktryny o sakramencie małżeństwa, w: „Studia Teologii Dogmatycznej”, t. 2 2016, s. 106-119.

 60. Suchta Grzegorz, Symulacja zgody małżeńskiej jako przyczyna nieważności zawarcia małżeństwa będącego fundamentem rodziny, w: „Studia nad Rodziną,” R. XIX nr 2 (37) 2015.

 61. Szafran Jerzy, Dialogalny charakter przymierz małżeńskiego, Niepokalanów 2010, s. 85.

 62. Tolkien John Ronald Reuel, Mitopoeia, tłum. T. A. Olszański, w: „Christianitas” 14/2002-03, s. 169-178.

 63. Tomasz z Akwinu, Jak uzasadniać wiarę, https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/jak-uzasadniac-wiare/ [dostęp 26.07.2022].

 64. Tomasz z Akwinu, O władzy, tłum. J. Salij, w: Święty Tomasz z Akwinu: Dzieła wybrane, opr. J. Salij, Kęty 1999.

 65. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Londyn 1975.

 66. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami innowiercami i błądzącymi, tom. III, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2009.

 67. Wilk Michał, Bądźcie sobie podporządkowani, w: „W drodze” 4/2021, https://wdrodze.pl/article/badzcie-sobie-podporzadkowani/ [dostęp 26.07.2022]

 68. Wojtyła Karol, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960.

 69. Woroniecki Jacek, U podstaw kultury katolickiej, Lublin 2002.

 70. Woroniecki Jacek, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Poznań-Warszawa-Lublin 1949.

 71. Źródła Duchowości Małżeńskiej. Magisterium Kościoła Katolickiego, t.1-2, red. Kazimierz Lubowicki, Kraków 2021.