Chrystocentryczny sens wzajemnego poddania małżonków

·

Adam Mateusz Brożyński

CHRYSTOCENTRYCZNY SENS
WZAJEMNEGO PODDANIA MAŁŻONKÓW


Wrocław 2023


Poniższa publikacja stanowi poprawiony i nieco przeredagowany tekst pracy magisterskiej pt. „Chrystocentryczny sens wzajemnego poddania małżonków w katechezach św. Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. dra Jana Koclęgi w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie i obronionej 11 lutego 2023 r. na Wydziale Teologii Akademii Katolickiej w Warszawie.

 

„Słowa św. Pawła z 5. rozdziału Listu do Efezjan dotyczące wzajemnego poddania małżonków budzą kontrowersje nie tylko pośród osób niewierzących, ale i samych katolików. Jedni wskazują na ich wartość w wymiarze nadprzyrodzonym i odniesienie sakramentalne, inni zaś je zupełnie deprecjonują, sprowadzając do wymiaru czysto kulturowego – ograniczonego określonym kontekstem czasu, miejsca i okoliczności. Ponadto spotkać możemy wiele sprzecznych ze sobą interpretacji tego, co w istocie oznacza pełnienie funkcji głowy rodziny, poddanie żony mężowi czy «ślub kościelny». Te rozbieżności w spojrzeniu na sprawę nie wydają się aż tak dziwne, jeśli wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z perspektywą na bardzo osobistą i uczuciową relację dwojga kochających się ludzi, którzy mają zamiar spędzić ze sobą całe życie…” (ze wstępu)


 


 

WYKAZ SKRÓTÓW

 • ADS Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Arcanum divinae sapientiae, Leon XIII
 • AL Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris letitia, Franciszek
 • CC Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti Connubi, Pius XI
 • DI Encyklika o władzy politycznej Diuturnum illud, Leon XIII
 • DKSM Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa
 • FC Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, Jan Paweł II
 • KDK Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ- czesnym Gaudium et spes, Sobór Watykański II
 • KKK Katechizm Kościoła Katolickiego
 • KO Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, Sobór Watykański II
 • KPK Kodeks Prawa Kanonicznego
 • MD List apostolski o godności i powołaniu kobiety Mulie- ris dignitatem, Jan Paweł II
 • MN Katechezy w czasie audiencji środowych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Jan Paweł II
 • OT Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, Sobór Watykański II
 • OSM Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
 • PRR Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej, Jan Paweł II
 • RC Adhortacja o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu chrystusa i Kościoła Redemptoris custos, Jan Paweł II
 • SS Encyklika o nadziei w życiu chrześcijanina Spe salvi, Benedykt XVI
 • SV Encyklika o świętym dziewictwie Sacram virginitas, Pius XII
 • TC Encyklika o programie pontyfikatu Traditi humilitati, Pius VIII
 • VC Adhortacja o życiu konsekrowanym Vita consecrata, Jan Paweł II

Skróty ksiąg biblijnych: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. V, Poznań 2000.